Mesazh

Ftesa e Zotit!

Perëndia dëshiron që ju të gëzoni të gjitha përfitimet e një marrëdhënieje personale me Të.
Lluka 9:57-62

Zoti i ofron tre ftesa çdo njeriu që Ai krijoi. Jemi të ftuar të…

 1. Të pranojmë Jezusin dhe të bëhemi fëmijë të Perëndisë (Gjoni 1:12-13). Zoti na thërret ta pranojmë Atë si Shpëtimtarin tonë dhe të kemi një marrëdhënie personale me Të nëpërmjet banimit të Frymës së Tij të Shenjtë në ne. Kjo ftesë përfshin hedhjen poshtë të barrës së përpjekjes për të arritur shpëtimin me anë të veprave tona (Mateu 11:28-29). Përkundrazi, Krishti na fton t’i besojmë Atij për të bërë veprën transformuese në ne.
 2. Të qëndrojmë në Jezusin. Të qëndrosh do të thotë të dëgjosh Perëndinë të flasë përmes Shkrimit, të jetosh në varësi ndaj Tij, ta njohësh Atë më nga afër dhe të përdorësh fuqinë e Tij për të jetuar një jetë të perëndishme.
 3. Të ndjekim Jezusin. Për të ndjekur Zotin, duhet të njohim karakterin dhe planet e Tij. Dëshmia se ne po e ndjekim Atë do të shfaqet në qëndrimin, sjelljen, karakterin, bisedat dhe marrëdhëniet tona.

Zoti e do çdo individ që krijoi dhe dëshiron që secili ta njohë Atë personalisht. Nëpërmjet dhuratës së shpëtimit, ne marrim Frymën e Shenjtë, e cili na mundëson të qëndrojmë në Jezusin dhe ta ndjekim Atë. Kjo është rruga drejt gëzimit dhe kënaqësisë që Perëndia ka planifikuar për ne.

Facebook Comments

Share This:

Related Posts

 • 100
  Lumturia E Vërtetë    Dhe në çdo gjë ju kam treguar se, duke u munduar në këtë mënyrë, duhet të ndihmohen të sëmurët dhe të kujtohen fjalët e Zotit Jezus, i cili tha: “Më lum është të japësh sesa të marrësh!” – Veprat 20:35 Vite më parë unë nuk e kisha idenë sa…
  Tags: të, mesazh
 • 100
  Lërini mënjanë rrugët tuaja të vjetraArsyeja që disa të krishterë nuk e ndiejnë paqen dhe gëzimin e Zotit është se ata jetojnë ende në mënyrat e tyre të vjetra të kësaj bote. Efesianëve 4:17-24 Duket se në një botë me prosperitet dhe bollëk, do të kishte kënaqësi të madhe, por  ndodh e kundërta. Pse ka…
  Tags: të, mesazh
 • 100
  6 Mënyra Si Të Praktikojmë PaqenDhe paqja e Perëndisë që ia tejkalon çdo zgjuarsie, do të ruajë zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. – Filipianëve 4:7 Të jetojmë në paqen e Perëndisë, është jetike, për të shijuar jetën. Unë besoj se një nga çelësat e të jetuarit në paqe është ndërmarrja e disa hapave…
  Tags: të, mesazh
 • 100
  Kur të vini…..“Pasi shpëtohemi, pritet të ecim sipas standarteve të Perëndisë në lidhje me shenjtërinë (shenjtërimin)” Kur lexoni premtimet e Zotit, do të zbuloni se mallkimet janë më të shumta se sa bekimet. Pse është kështu? Për të treguar se sa seriozisht e merr Zoti drejtësinë. Qëllimi i pasazheve që flasin për…
  Tags: të, mesazh
 • 100
  Nuk thoni dot “jo”?A e keni të vështirë të thoni “jo” kur ju kërkojnë të bëni diçka? Nëse është kështu, mbase e gjeni veten shumë të zënë duke bërë diçka të mirë për veten ose për dikë tjetër. Meri Bajërs na jep një ide që do të na ndihmojë. Teknika quhet: “Pesë herë…
  Tags: të, mesazh
Comments