Jemi tek Shadraku, Meshaku dhe Abednego dhe zgjedhja e tyre për të mos adhuruar idhujtarine ose për të mos adhuruar figurën e mbretit i cili ishte po aq mizor por edhe një zemër që më vonë do të flasim për të…

Facebook Comments