Jemi në pjesën e tretë të temës “Si të kemi një fillim të ri”. Si varg kryesor është nga Isaia 43 vargu 18 dhe 19. Kemi folur për fillimn e ri dhe se si ne mund të kemi një fillim të ri. Kemi folur se sa prej nesh duam një fillim të ri…

Facebook Comments