Lajmet në Radio 7 Kosova, janë lajme të shkurtra, por shumë të sakta për dëgjuesit. Lajmet flash janë në ora 08:00, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00,15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00 dhe 22:00. Ndërsa edicionet kryesore i përgatisim edhe me kronika, në ora 16:00, dhe 20:00. Thjesht, shkurtë dhe saktë – Radio 7 Kosova.

Facebook Comments

Share This: