Sot do të flasim për “Fjalë Fitimtare”. tek Psalmi 119:169-176, Bibla thotë: Le të arrijë deri te ti britma ime, o Zot; me jep mendja sipas fjalës sate. Le të arrijë deri te ti lutja ime, çliromë sipas fjalës sate. Buzët e mia do të përhapin lavde, me qëllim që ti të më mësosh statutet e tua. Gjuha ime do të shpallë fjalën tënde, sepse tërë urdhërimet e tua janë të drejta. Dora jote më ndihmoftë, sepse unë kam zgjedhur urdhërimet e tua. Unë dëshiroj me zjarr shpëtimin tënd, o Zot, dhe ligji yt është gëzimi im. Le të kem mundësi të jetoj që të të lëvdoj, dhe le të më ndihmojnë dekretet e tua. Unë po endem si një dele e humbur. Kërko shërbëtorin tënd, sepse unë nuk i harroi urdhërimet e tua.

Facebook Comments