Në programin e kaluar kemi folur për Ungjillin e Jezus Krishtit, tema ka qenë “Të lirë në Krishtin”, por kemi marrë disa vargje nga kapitulli pare i letrës së Galatasve. Pali e ka dërguar këtë letër, folem pak se kush ishte kisha e Galatasve dhe tani do të ndalemi tek Jezus Krishti…

Facebook Comments